Skip navigation

Wales Co-operative Centre
Canolfan Cwdweithredol Cymru

A A A
Cymraeg English
Contact Us: 0300 111 5050
 

Newyddion, offer a chanllawiau ar gyfer cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol

Prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol – Cronfa Gynhyrchu Gymunedol ar agor i ymgeiswyr o Gymru
Mae cymunedau sydd am fynd ati i gynhyrchu ynni adnewyddadwy yn y gymuned yn cael eu gwahodd i'r Gronfa Gynhyrchu Gymunedol newydd i gael benthyciad. Nod y Gronfa yw sicrhau bod modd creu a bod yn berchen ar gynhyrchu ynni adnewyddadwy i gymunedau sydd am greu ynni glân, ymgysylltu cymdeithasol a ffynhonnell incwm hir dymor er lles eu cymuned.

Gwasanaeth cyhoeddus, dinasyddion Cymru a llwybr yr Arfordir –beth yw'r cysylltiad?
Sut gall dylunio gwasanaeth ac arloesedd sicrhau gwell cysylltiad rhwng dinasyddion Cymru a llwybr arfordirol Cymru?
Mae £125,000 ar gael trwy Her Geovation yr Arolwg Ordnans i ddatblygu syniadau newydd arloesol ar gyfer cynnyrch, gwasanaethau ac isadeiledd a fydd yn creu gwell cysylltiad rhwng dinasyddion a llwybr arfordirol Cymru..

I gael gwybod beth yw syniadau Llywodraeth Cymru ynghylch materion yn ymwneud â mentrau cymdeithasol, darllenwch "y diweddaraf ar fentrau cymdeithasol o'r Cynulliad" gan WSEC
"Rydyn ni wedi crynhoi a golygu’r trafodaethau diweddaraf ynghylch mentrau cymdeithasol a materion cysylltiedig yn y Cynulliad fel ei fod yn fwy hwylus i chi gael y newyddion diweddaraf am y materion sy'n effeithio ar y sector."

Datblygiad cydweithredol ysbrydoledig yn yr UD
Cleveland, Ohio yw un o leoliadau tlotaf yr UD, dinas ôl-ddiwydiannol sydd wedi gweld poblogaeth a chyfalaf yn diflannu yn ystod y 30 mlynedd diwethaf. Mae dur a gweithgynhyrchu wedi symud ymlaen, a gofal iechyd a phrifysgolion yw'r prif gyflogwyr lleol bellach. Y sefydliadau canolog hyn - a'u cyllidebau caffael mawr – sydd wrth wraidd ymgais y ddinas i ailadeiladu ei chyfoeth lleol.

Yn 2009 agorodd y ddau fusnes cyntaf, Evergreen Co-operative Laundry, sy'n darparu gwasanaethau golchi dillad llai niweidiol i'r amgylchedd i sefydliadau gofal iechyd lleol, ac Ohio Cooperative Solar, sy'n darparu paneli solar a generaduron i ysbytai a phrifysgolion. 
Gwylio http://www.youtube.com/watch?v=-rQY_jD2NzE

Pobl ifanc sydd am efelychu llwyddiant Innocent?
Mae Richard Reed, cyd-sylfaenydd diodydd Innocent, yn cyflwyno cyfres newydd gyffrous ar BBC Three. Mae ganddo £1 filiwn i'w fuddsoddi, ac mae'n awyddus i feithrin y genhedlaeth newydd o entrepreneuriaid ifanc.

Cynlluniau pensiwn yn y gweithle a chofrestru awtomatig – help gan yr Ymddiriedolaeth Bensiynau
Sefydliad nid er elw yw'r Ymddiriedolaeth Bensiynau sy'n darparu pensiynau o ansawdd yn y gweithle i fwy na 4,300 o sefydliadau a 147,000 o bobl yn y trydydd sector, gan gynnwys mentrau cymdeithasol.

O fis Hydref 2012, bydd gofyn bod cyflogwyr yn cofrestru gweithwyr cymwys ar gynllun pensiwn yn y gweithle, ac yn gwneud cyfraniad cyflogwr. Yr enw ar hyn yw cofrestru awtomatig. Cyflwynir y diwygiadau dros gyfnod o bedair blynedd. Yr enw ar yr amserlen estynedig hon yw ‘cyflwyno graddol’ a bydd gan bob cyflogwr ‘ddyddiad cyflwyno’ penodol – nodwch eich un chi yma

Grymuso cymunedau: gwneud yn fawr o asedau lleol – canllaw i gynghorwyr
Canllaw newydd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol a Locality ar rôl cynghorwyr yn datblygu asedau ar gyfer perchnogaeth gymunedol